Sponsorzy:
Katarzyna Rydzak
ul. Zjednoczenia 3
67-100 Nowa Sól
tel./fax: 68 356-33-16
e-mail: katarzynarydzak@wp.pl
Copyright C 2011 by www.fighternowasol.pl - polityka cookie - wykonanie strony www: MegaSiec.pl
STOWARZYSZENIE
K.S  F I G H T E R

STATUT
NOWA SÓL
14-09-2007
STATUT

STATUT KLUBU SPORTOWEGO "FIGHTER"
W NOWEJ SOLIROZDZIAŁ I

Nazwa KLUBU, teren działania, siedziba władz, charakter pracy.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy " FIGHTER"
Zrzesza osoby uprawiające boks i kick-boxing, oraz osoby zainteresowane tą dyscypliną sportu.
§ 2
Terenem działania Klubu  jest obszar kraju, a siedziba KLUBU miasto Nowa Sól
ul. Wrocławska nr 9A.
§ 3
FIGHTER jest KLUBEM zarejestrowanym
wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
§ 4
"FIGHTER" działa zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze
fizycznej, Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym STATUTEM.
§ 5
KLUB nie prowadzi działalniści gospodarczej

§ 6
Klub "FIGHTER" używa pieczęci, godła, flag, barw, odznak i znaczków
organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
                                                                                                                       
ROZDZIAŁ II

Cele działania i sposoby ich realizacji.
§ 7
1. KLUB prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym
uwzględnieniem grupy wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową lub
materialną w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Celem działania klubu  jest rozwój i popularyzacja boksu oraz kick-boxingu na terenie
kraju, w szczególności na terenie powiatu wolsztynskiego i miasta Wolsztyn
3. Zadanie klubu  realizowane jest poprzez:
1) Organizowanie imprez sportowych o randze krajowej.
2) Bezpłatne usługi reklamowe związane z organizowanymi imprezami
sportowymi oraz udziałem zawodników w wydarzeniach sportowych
organizowanych przez inne podmioty.
3) Organizowanie wyjazdowych obozów sportowych.
4) Organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z zakresu samoobrony.
5) Organizowanie i prowadzenie zajęć sportowych w oparciu o treningi boksu
i kick-boxingu dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem osób
ze środowisk o trudnej sytuacji materialnej.
6) Promowanie sportu poprzez przeprowadzanie pokazów na imprezach
publicznych organizowanych przez samorządy lokalne.
Członkowie klubu  FIGHTER, ich prawa i obowiązki.
§ 8
Członkowie klubu FIGHTER dzielą się na:
1. zwyczajnych
2. honorowych
§ 9
1. Członkami zwyczajnymi klubu FIGHTER  są osoby, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe i zostaną przyjęci
przez Zarząd.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach KLUBU z biernym i czynnym prawem
wyborczym.
2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz klubu.
3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach organizowanych przez klub.
4. Korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności klubu,
na zasadach określonych przez Zarząd.
5. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
§ 11
1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne zasłużone dla rozwoju klubu.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu klubu.
§ 12
Członkowie honorowi mają prawo do:
1. Uczestniczenia bezpośrednio w Walnych Zebraniach KLUBU.
2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz klubu.
3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd klubu.
§ 13
Do obowiązków członka zwyczajnego i honorowego Klubu Sprtowego FIGHTER należy:
1. Branie czynnego udziału w działalności klubu.
2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał klubu.
3. Godne reprezentowanie barw klubu.
4. Płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie.
§ 14
1. Członkostwo w Klubie Sportowym FIGHTER ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu;
2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
1) Umyślnego naruszenia postanowień statutu.
2) Nie brania udziału w działalności statutowej klubu.
3) Zalegania ze składkami członkowskimi za okres 2 lat.
3. Działania na szkodę klubu.
4. Rozwiązania klubu.
2. Zawieszenie członka klubu polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień
statutowych.
3. Od uchwały Zarządu klubu o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania
się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni.ROZDZIAŁ IV
Władze K S  FIGHTER

§ 15
1. Władzami klubu są:
1) Walne Zebranie KLUBU.
2) Zarząd.
3) Komisja Rewizyjna KLUBU
2. Kadencja władz KLUBU trwa cztery lata
3. Wybór władz następuje w głosowaniu  jawnym.
4.W przypadku powstania wakatu Zarządowi,Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo
dokooptowania nowych członków,sporód członków klubu.
Liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć np.1/2 pochodzących z wyboru.
5. Uchwały wszystkich władz klubu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy członków klubu uprawnionych do głosowania.
§ 16

1. Walne Zebranie KLUBU jest najwyższą władzą klubu i może być zwyczajne lub
nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze KLUBU zwoływane jest przez
Zarząd raz na 4 lata.
3. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie KLUBU zwoływane jest przez Zarząd
KLUBU:
1) Z własnej inicjatywy.
2) Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
3) Na wniosek ˝ ogółu członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie KLUBU odbywa się nie później niż w ciągu
miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami
dla których zostało zwołane.
§ 17
1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania KLUBU należy:
1) Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności
KLUBU.
2) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3) Uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu
KLUBU.
4) Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5) Podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania klubu.
6) Nadawanie godności członka honorowego.
7) Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
8) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu klubu w sprawie wykluczenia
członka z klubu.
9) Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady
Walnego Zebrania KLUBU.
2. Walne Zgromadzenie KLUBU jest prawomocne w pierwszym terminie przy
obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie
bez względu na liczbę obecnych.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania KLUBU, Zarząd
zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
§ 18
1. Zarząd KLUBU składa się z 5 - 9 członków wybranych przez Walne Zebranie
KLUBU, którzy spośród siebie wybierają Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza,
Skarbnika. Wybór Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika może być
także dokonany przez Walne Zebranie KLUBU.
2. Zebrania Zarządu KLUBU odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak
niż raz w miesiącu.
3. Do ważności uchwał Zarządu KLUBU konieczna jest bezwzględna większość
liczby członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W razie równej
ilości głosów rozstrzyga głos prowadzącego zebranie.
4. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują
Prezesowi oraz członkom Zarządu według kompetencji.
§ 19
Do zadań Zarządu KLUBU należy kierowanie bieżącą działalnością klubu w okresie
pomiędzy walnymi Zebraniami KLUBU, a w szczególności:
1) Reprezentowanie KLUBU na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
2) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania KLUBU.
3) Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
4) Powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych.
5) Przyjmowanie i skreślanie członków.
6) Zarządzanie majątkiem i funduszami klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Składanie sprawozdań z działalności klubu.
§ 20
1. Członek Zarządu KLUBU może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa
niezgodnie ze statutem.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu
podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
§ 21
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności KLUBU.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie
KLUBU-PRZEWODNICZĄCY,WICEPRZEWODNICZĄCY,SEKRETARZ
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać Członkowie Zarządu a także osoby
pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu
zatrudnienia.
4. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą zostać osoby skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
5. Komisja wybiera ze swego grona PRZEWODNICZĄCEGO.
6. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne
Zebranie KLUBU.
7. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy :
-przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej
KLUBU,
-wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień
w działalności, określanie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
-składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu
KLUBU oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia
absolutorium ustępującemu Zarządowi,
-składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień
i przedsięwzięć Zarządu KLUBU, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że
spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu
KLUBU,
-wystąpienie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
KLUBU, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu
w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi
interesami KLUBU działań Zarządu.
§ 22
1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany
z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze
statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków KLUBU.
2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji
Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów,uprawnionych do
głosowania.


ROZDZIAŁ V
Wyróżnienia i kary.

§ 23
1. Za aktywny udział w realizacji zadań klubu przyznawanie są nagrody
i wyróżnienia.
2. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany
przez Zarząd klubu.
§ 24
1. W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz klubu - Zarządowi KLUBU
przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
-upomnienia,
-nagany,
-zawieszenia w pracach członka na okres 6 miesięcy,
-kary pieniężnej w wysokości odpowiadającej stratom poniesionym przez klub
w wyniku postępowania niezgodnego z postanowieniami statutu i uchwałami
władz KLUBU,
-wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi klubu przysługuje prawo odwołania
się do Walnego Zebrania KLUBU w terminie 30 dni od wymierzenia
kary.
3. Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.
ROZDZIAŁ VI
Majątek i fundusze K.S FIGHTER.
§ 25
1. Na majątek klubu  składają się nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze klubu składają się :
1) Składki członkowskie.
2) Darowizny i zapisy.
3) Dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecane
KLUBOWI.
4) Dotacje na zadania zlecane przez samorząd terytorialny.
3. KLUB nie może:
1) przekazywać swojego majątku na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub
na preferencyjnych warunkach,
2) wykorzystywać swego majątku na rzecz członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do
osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego
celu organizacji,
3) nabywać na szczególnych zasadach towary bądź usługi od podmiotów
w których uczestniczą członkowie KLUBU, członkowie organów
KLUBU lub pracownicy oraz osoby bliskie.
§ 26
Do składania oświadczeń w imieniu Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu ,upoważnionych uchwałą
podjetą przez Zarząd.
Czynności powodujace zbycie składników majątkowych klubu o wartości przekraczającej1000zł wymagaja uchwały Walnego
zebrania Klubu.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie się  K.S FIGHTER.
§ 27
1. Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej
połowy członków Walnego Zebrania uprawnionych do głosowania.
2. Rozwiązanie się klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania
KLUBU podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy
uprawnionych do głosowania.
3. Uchwała o rozwiązaniu się klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być
przeznaczony majątek