Sponsorzy:
Katarzyna Rydzak
ul. Zjednoczenia 3
67-100 Nowa Sól
tel./fax: 68 356-33-16
e-mail: katarzynarydzak@wp.pl
REGULAMIN KLUBU SPORTOWEGO "FIGHTER NOWA SÓL"


1.      Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest opłacanie składki członkowskiej.

2.      Składka członkowska jest płacona z góry do 10 - go każdego miesiąca.

3.      Składka członkowska nie podlega zwrotowi bez względu na częstotliwość udziału w zajęciach.

4.      Składka członkowska ulega pomniejszeniu tylko w przypadku przedstawienia zwolnienia
lekarskiego na okres, co najmniej 2 tygodni licząc od daty zgłoszenia nieobecności.

5.      Za stan zdrowia ćwiczących Organizator nie ponosi odpowiedzialności. Przed przystąpieniem do
treningów należy skonsultować się z lekarzem w celu uzyskania zezwolenia na uczestnictwo w zajęciach
kick boxingu.

6.      Uczestnikowi naszych zajęć nie wolno wykorzystywać nabytych umiejętności w innym celu niż obrona
w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

7.      Uczestnicy zajęć mogą ćwiczyć tylko w obecności instruktora i obowiązani są stosować się do jego
poleceń.

8.      W trakcie ćwiczeń należy zachować należytą ostrożność w trosce o bezpieczeństwo swoje i
współćwiczących.

9.      Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

10.  Ze sprzętu specjalistycznego (worki, tarcze, manekiny, itp.) należy korzystać zgodnie z ich
przeznaczeniem, a po zakończeniu treningu należy odłożyć sprzęt na miejsce.

11.  Zabrania się wnoszenia szklanych opakowań i ostrych przedmiotów na salę ćwiczeń.

12.  Za rzeczy pozostawione w szatni lub na sali ćwiczeń Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

13.  Każdy ćwiczący zobowiązany jest do przestrzegania zasad czystości i porządku w Klubie. Zabrania
się tym samym pozostawiania opakowań po napojach i innych produktach spożywczych.

14.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby ćwiczące samodzielnie i nieprzestrzegające
podstawowych zasad bezpieczeństwa.

15.  Nie zastosowanie się do wyżej wymienionego regulaminu grozi usunięciem z zajęć.
Copyright C 2011 by www.fighternowasol.pl - polityka cookie - wykonanie strony www: MegaSiec.pl